☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy

Sobota 26.09.2020

zaawansowane

Dodatek mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY
    1. Potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu – akt notarialny lub umowa najmu.
    2. Wniosek potwierdzony przez zarządcę nieruchomości (P.U.G.K., Spółdzielnia lub Wspólnota).
    3. Wydatki na utrzymanie lokalu, poniesione w miesiącu składania wniosku i potwierdzone przez zarządcę.
    4. Ostatnia faktura lub potwierdzenie zapłaty (paragon) za prąd.
    5. Zaświadczenie o osiągniętych dochodach za trzy pełne miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek
    • Renta/emerytura – zaświadczenie z ZUS/KRUS lub odcinki przekazów pocztowych (brutto) lub decyzja,
    • Wynagrodzenie lub odpłatna praktyka zawodowa – dochód brutto pomniejszony o składki ZUS i koszty uzyskania.
    • Świadczenia MOPS (oprócz: zasiłków celowego i okresowego, świadczenia wychowawczego(500+), świadczenia „dobry start” (300+),zasiłku pielęgnacyjnego).
    • Praca dorywcza – oświadczenie.
    • Alimenty.
    • Bezrobotni, zarejestrowani w PUP – nr PESEL.
    • Stypendium (jedynie studenckie).

DODATEK ENERGETYCZNY
    1. Wniosek.
    2. Kopia umowy z dostawcą energii elektrycznej (zawarta z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy).
 
Druki do pobrania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy realizuje dodatki mieszkaniowe.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

- osobom mieszkającym w lokach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny,

 

Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:

a) Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstw wieloosobowym, obowiązującym w dniu złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.1)), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

b) Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać:

 

Normatywna pow. użytkowa

Po przekroczeniu norm (nie więcej niż 30% pow. użyt.)

Dla jednej osoby

35m kw.

45,5 m2

Dla 2 osób

40m kw.

52 m2

Dla 3 osób

45m kw.

58,5 m2

Dla4osób

55mkw.

71,5m2

Dla 5 osób

65m kw.

84,5 m2

Dla 6 i więcej osób

70m kw.

91 m2

 

Ustawa dopuszcza ustępstwa.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż:

1) o30%lub

2) o 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

 

Ustawa dopuszcza jeszcze dwie możliwości kiedy można powierzchnię normatywną dodatkowo powiększyć.

1) Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, na każdą następną osobę zwiększa się powierzchnie normatywną o 5m

2) Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wówczas wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2, przy spełnieniu określonych ustawowo warunków.

 

Co należy zrobić aby dodatek otrzymać;

1) Należy udać się do swojej administracji domu i pobrać formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzeniem takich danych jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

2) Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

3) Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące(sprzed daty złożenia wniosku).

4) Komplet dokumentów, składa się w siedzibie MOPS-u w Nidzicy w pokoju nr 1 ,, Dodatki mieszkaniowe.

5) Po złożeniu dokumentów- w razie potrzeby w ciągu 14 dni zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.

6) Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej. Decyzja w sprawie pomocy wydana zostaje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu.

Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek w kasie MOPS Nidzica.

Osoby ubiegające się o dodatek składają wniosek od 1-go do ostatniego dnia danego miesiąca. Wniosek składa się w MOPS Nidzica ul Kolejowa 5, pokój nr 1 w godz. od 8.00 – 15.00

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 poz. 180 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych Dz. U. 156, poz. 1817

Wytworzył:
Grażyna Gosik
Udostępnił:
Marek Szczepkowski
(2007-09-19 11:17:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazny
(2020-09-11 12:29:21)
 
 
ilość odwiedzin: 1214699

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X