☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy

Sobota 30.05.2020

zaawansowane

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

Ul. KOLEJOWA 5
13-100 Nidzica


Telefon:
(089) 625 29 14
(089) 625 26 79

Fax:
(089) 625 81 53
e-mail:
mops@nidzica.pl

Link do strony MOPS
mops.nidzica.pl
ePUAP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy

NIP
745-12-47-611
REGON:
004449659


KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY
 

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy od 25 maja 2020 r. stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

 • zaleca się kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nidzicy przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,

 • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,

 • pracownicy Ośrodka w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos,

 • celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Ośrodku.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do poszczególnych działów Ośrodka dostępne na stronie http://nidzica-mops.bip-wm.pl/public/.
W przypadku konieczności wizyty w pozostałych lokalizacjach Ośrodka , Kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Ośrodku . W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, proszę o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe uzgadnianie konkretnego terminu (dnia i godziny), celem zwiększenia Państwa bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia czasu oczekiwania na miejscu.
Dziękuję za wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej http://nidzica-mops.bip-wm.pl/public/


TELEFONY W MOPS

Uwaga! Awaria telefonu Nr 89 625 29 14. Prosimy dzwonić na telefony komórkowe lub 89 625 26 79.

 

Dział

Numer telefonu

Dyrektor

89 625 29 14

Sekretariat

89 625 29 14

Świadczenia

rodzinne

89 625 29 14

89 625 26 79

512 127 797

Pracownicy

socjalni

89 625 29 14

606 455 576

512 127 767

DPI i stołówka

89 625 29 14

501 102 404

Księgowość

89 625 29 14

Administracja

89 625 29 14

660 710 932

Klub Integracji Społecznej

89 625 29 14

516 003 377

Dodatki mieszkaniowe

89 625 29 14


 


ZASADY OBSŁUGI W  MOPS NIDZICA

Na czas pandemii wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa klientów w budynku Ośrodka przy ul. Kolejowej 5 , 13-100 Nidzica.
W sprawach wyjątkowych, w których bezpośrednia obsługa klienta jest niezbędna, uruchomiony jest Tymczasowy Punkt Obsługi Interesanta w budynku MOPS  przy ul. Kolejowej 5, (wejście od strony parkingu). Obowiązuje rejestracja telefoniczna. Jednocześnie prosimy o załatwianie spraw samodzielnie  bez osób towarzyszących    z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze nie zwalniają z obowiązku niezwłocznego powiadamiania Ośrodka o zmianach sytuacji rodzinnej lub dochodowej oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na prawo do pobieranych świadczeń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy rekomenduje kontakt z pracownikami Ośrodka: - drogą  telefoniczną /89/ 625 29 14, /89/ 625 26 79 lub mailową: mops@nidzica.pl
Załatwianie spraw urzędowych z wykorzystaniem dostępnych elektronicznych narzędzi, takich jak: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e- PUAP), e-mail- mops@nidzica.pl, lub pocztą tradycyjną.
Wnioski należy przesyłać drogą listową lub elektroniczną (empatia.mpips.gov.pl , epuap.gov.pl). Formularze są dostępne na stronie internetowej Ośrodka. Wyjaśnienia co do wymaganych załączników można uzyskać telefonicznie;
Korespondencję, w tym wnioski o świadczenia, można również wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem głównym do budynku MOPS.
Osobom starszym lub z obniżoną odpornością zaleca się nieopuszczanie mieszkania i załatwianie spraw za pośrednictwem członków rodziny, gdy nie jest możliwe załatwienie sprawy drogą telefoniczną, elektroniczną lub listownie.


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informujemy, iż w miesiącu kwietniu 2020r wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowana będzie wyłącznie na konta bankowe wskazane przez wnioskodawców oraz przekazem pocztowym na wskazany przez wnioskodawcę adres zamieszkania w dniu 20-04-2020r.


INFORMACJA!!!
NR KONTA DO WPŁAT
69 1020 3541 0000 5002 0179 4312


- USŁUGI OPIEKUŃCZE  
- OBIADY W DZIENNYM DOMU
- MIESZKANIA CHRONIONE


Polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2020


Wsparcie psychologiczne - koronawirus


Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora MOPS z dnia 25.03.2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19


Rekomendacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2020r.


Polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2020r.


Telefoniczna Pomoc Psychologiczna


KONTA RODZINNE NIEPODLEGAJĄCE EGZEKUCJI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że nowelizacja ustawy prawo bankowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1876 z póź. zm.) wprowadziła możliwość założenia konta rodzinnego.

Beneficjenci tut. Ośrodka mogą otwierać w bankach rachunki rodzinne, które są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji ( w tym opłat za używanie kart w bankomatach wskazanych przez bank). Na rachunek rodzinny mogą być wypłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji tj:

-świadczenia rodzinne z dodatkami,
-świadczeni wychowawcze 500+,
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
-świadczenia z pomocy społecznej.

Właścicielem konta może być tylko jedna osoba (świadczeniobiorca). Na konto rodzinne mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z wyżej wymienionych świadczeń.Konta rodzinne można założyć w dowolnym banku komercyjnym w Polsce.

Warunkiem otworzenia rachunku rodzinnego w banku jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez MOPS zawierającego numer rachunku bankowego, z którego świadczenia są wypłacane. W przypadku korzystania z różnych form pomocy w banku przedkłada się jedno zaświadczenie.


Apel Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko


Koronawirus - Informacje dla Mieszkańców


INFORMACJA

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19  informujemy, że przed budynkiem głównym MOPS przy ul. Kolejowej 5 została umieszczona  skrzynka  na dokumenty, w celu składania pism bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami .


Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji podmiotowi uczestniczącemu w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zabezpieczenie miejsc w schroniskach dla bezdomnych.


UWAGA!
OD DNIA 01 LISTOPADA 2018 R. NASTĄPIŁA ZMIANA
 INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z danymi osobowymi OD DNIA 01 LISTOPADA 2018 r.  kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: agnieszka.mikulska@szip.eu


"NIEBIESKA LINIA"
Osoby doznające przemocy mogą dzwonić do Pogotowia "Niebieska Linia" bezpłatnie i przez całą dobę – 800-12-00-02 i uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną oraz informacje o miejscach pomocy, które działają najbliżej miejsca zamieszkania ofiar przemocy.
W ofercie Pogotowia "Niebieska Linia" są także:
 • konsultacje w jęz. angielskim – poniedziałki, godz. 18.00 – 22.00
 • konsultacje w jęz. rosyjskim – wtorki, godz. 18.00 – 22.00
 • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących się jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) – poniedziałki, godz. 13.00 – 15.00
Informacja rekomendowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

INFORMACJA
INSTYTUCJE  DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 –
Tel. 89 625 29 14 (czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku)

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, ul. Mickiewicza 17 –
Tel. 89 625 02 00, 997 lub 112 z tel. komórkowych

Straż Miejska w Nidzicy Pl. Wolności 1 – Tel. 89 625 29 15  

Polski Czerwony Krzyż w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 31 47

Całodobowa bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych – 800 165 320 - osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, medycznej na terenie całego województwa  warmińsko – mazurskiego.
    W przypadku osób bezdomych przebywających w pustostanach, osób starszych, samotnych które wymagają wsparcia osób drugich zwracamy się z prośbą o bezpośredni kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Nidzicy.


Informacja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że od 1 stycznia 2017r. faktury będą wystawiane z następującymi danymi:
Nabywca:
Gmina Nidzica
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
 NIP: 984-016-15-72
Odbiorca faktury:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica

INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 29 14 (czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku)
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, ul. Mickiewicza 17 – Tel. 89 625 02 00
Straż Miejska w Nidzicy Pl. Wolności 1 – Tel. 89 625 29 15
Polski Czerwony Krzyż w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 31 47
Całodobowa bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych –  800 165 320
- osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, medycznej na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego.
W przypadku osób starszych, samotnych, które wymagają wsparcia osób drugich zwracamy się z prośbą o bezpośredni kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię: - 800 - 120 - 002
(czynną całą dobę) w tym:

 • dyżur w języku angielskim - poniedziałki w godzinach 18-22
 • dyżur w języku rosyjskim - wtorki w godzinach 18-22
 • dyżur prawny - środy w godzinach 18-22

- telefoniczne dyżury prawników - 22 - 666 - 28 - 50
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

- e-mail - niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE - dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia
(poniedziałki w godzinach 13-15)

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami - w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • konsultacje telefoniczne - 22 - 250 - 63 - 12 (środy w godzinach 10-13)
 • konsultacje mailowe - koordynatorzy@niebieskalinia.info

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia "Niebieska Linia" zapraszamy na stronę:
www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

Wytworzył:
Piotr Rakoczy
Udostępnił:
Piotr Rakoczy
(2003-12-22 14:00:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazny
(2020-05-27 14:54:12)
 
 
ilość odwiedzin: 1186831

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X