☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy

Sobota 26.09.2020

zaawansowane

Oferta KIS

Prace społecznie użyteczne
Wprowadzony od dnia 1 listopada 2005r. nowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, którym są prace społecznie użyteczne stanowi istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowią pierwszy etap w reintegracji społeczno-zawodowej beneficjentów pomocy społecznej.

Zasady organizacji prac społecznie użytecznych
Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę w:

 1. Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej tj. ośrodkach pomocy społecznej,  domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w powiatowych jednostkach organiza -  cyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych  przez gminę na podstawie art.111 ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy spo- łecznej.
 2. Organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
 3. Organizacjach pozarządowych realizujących zadania z pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych.
 4. Instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celu maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy społecznej tj. urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli  są one jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi np. szkołach, domach kultury, bibliotekach, żłobkach i przedszkolach.

Prace społecznie użyteczne skierowane są do:

 • osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy oraz korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy.
 • osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2015r., poz.149 z późn. zm.)

Uprawnienia osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych:

 1. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac.
 2. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo nie więcej niż 40 godzin miesięcznie) otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej przez gminę. Aktualna wartość świadczenia za 1 godzinę prac społecznie użytecznych wynosi 8,10zł.
 3. Świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych nie przysługuje za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej, w tym także za okres nieobecności udokumentowanej. Wypłata świadczenia dotyczy jedynie faktycznych godzin wykonywania przydzielonych prac.
 4. Świadczenie pieniężne osobom wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacane jest w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy do 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym realizowane były prace społecznie użyteczne.
 5. Harmonogram wykonywania prac społecznie użytecznych uzgadniany jest indywidualnie z poszczególnymi pracodawcami.
 6. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej).

Zakres prac na terenie Gminy Nidzica  jest  szeroki, są to prace o charakterze  pomocowo-porządkowym np.:( pomoc w utrzymaniu czystości budynków, terenów zielonych, pomoc w kuchni, pomoc w ramach usług opiekuńczych, wykonywanie prac ogólnobudowlanych, drobnych remontów, rąbanie drewna na świetlicach).
Poprzez realizację prac społecznie użytecznych osoby bezrobotne mają możliwość „ wejść ‘’ na rynek pracy, świadczyć pracę na rzecz społeczności lokalnej. Realizacja prac wpływa na poprawę estetyki środowiska lokalnego, a osobom bezrobotnym daje możliwość nawiązania bezpośredniego  kontaktu  z pracodawcami,  „sprawdzenia się” w różnych zawodach.
Klub Integracji Społecznej również koordynuje prace osób skierowanych przez Sąd do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.  Skazani świadczą pracę  w wymiarze po 30 godzin miesięcznie. Ilość miesięcy do odpracowanie jest ustalana Postanowieniem Sądu  indywidualnie dla każdej z osób   od jednego  do dziesięciu miesięcy.

Indywidualne lub grupowe poradnictwo:

 • Psychologa
 • Radcy prawnego,
 • Pracownika socjalnego

Zajęcia grupowe

Klub oferuje  grupowe spotkania nakierowane na rozwój umiejętności społecznych, oferta Klubu dostosowywana jest do potrzeb uczestników.

Wytworzył:
Jadwiga Węgierska
Udostępnił:
Paweł Żelazny
(2014-09-03 13:55:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazny
(2019-06-28 07:47:55)
 
 
ilość odwiedzin: 1214706

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X