☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy

Piątek 25.09.2020

zaawansowane

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

Ul. KOLEJOWA 5
13-100 Nidzica


Telefon:
(089) 625 29 14
(089) 625 26 79

Fax:
(089) 625 81 53
e-mail:
mops@nidzica.pl

Link do strony MOPS
mops.nidzica.pl
ePUAP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy

NIP
745-12-47-611
REGON:
004449659


Jak złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych w MOPS w Nidzicy?

1. W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników MOPS w Nidzicy, preferowany jest elektroniczny sposób komunikacji.
Osoby mające założony profil zaufany mogą składać wnioski za pośrednictwem portalu Emp@tia oraz portalu Obywatel.gov.pl. Instrukcja założenia profilu zaufanego znajduje się na stronie gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Kanał bankowości elektronicznej umożliwia składanie wniosków jedynie o świadczenie wychowawcze (500+) oraz o świadczenie „dobry start” również tym, którzy nie posiadają profilu zaufanego.
2. W przypadku ewentualnej niemożności elektronicznego złożenia wniosku, wniosek należy pobrać i wydrukować ze strony internetowej nidzica-mops.bip-wm.pl (zakładka: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, wnioski). Wniosek należy wypełnić ściśle stosując się do instrukcji i wyjaśnień w nim zawartych. W razie pytań odnośnie sposobu wypełnienia wniosku oraz niezbędnych do załączenia dokumentów, zamiast wizyty w urzędzie prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 89 625 26 79, 89 625 29 14), wysłanie wiadomości e-mailem (mops@nidzica.pl), faksem (089 625 81 53) lub przez platformę ePUAP (identyfikator: mopsnidzica).
3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy pozostawić w skrzynce korespondencyjnej (urnie) przy wejściu do siedziby MOPS w Nidzicy lub przesłać pocztą.
4. Klienci, którzy nie mają możliwości pobrania wniosku przez internet czy też możliwości skopiowania załączników, przyjmowani będą w punkcie obsługi klienta w dziale świadczeń rodzinnych przy MOPS w Nidzicy w godzinach od 8:00 do 14:30. Przy tym stanowisku będzie mogła znajdować się wyłącznie jedna osoba.
5. W przypadku osobistej wizyty w urzędzie należy pamiętać o reżimie sanitarnym wynikającym z przepisów obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 (zachowanie co najmniej dwumetrowego dystansu od innych, osłanianie ust i nosa, dezynfekcja dłoni przy wejściu do urzędu).


UWAGA - zmieniony harmonogram wypłat od czerwca 2020


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że:

    • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+ będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020r.     
    • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2020/2021) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020r.     
    • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2020/2021) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. drogą tradycyjną papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020r.

Wszelkie informacje na temat dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosków można uzyskać pod numerem tel. (089) 6252679  lub w siedzibie MOPS w Nidzicy od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.00 do 15.00, pokój nr 1( świadczenia rodzinne) pokój nr 2 ( fundusz alimentacyjny) pokój nr 4 (świadczenia DOBRY START 300+) na parterze, oraz na stronie internetowej www.mops.nidzica.pl . Wnioski o świadczenia  można będzie składać w siedzibie MOPS w Nidzicy na parterze w pokoju nr  1,2 i 4 lub przesyłać  listem poleconym oraz drogą elektroniczną pod warunkiem posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego; poprzez system Emp@tia (informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Platformę Usług Elektronicznych ZUS, ePUAP. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o świadczenia Dobry start 300+  za pośrednictwem serwisu internetowego swojego banku (bankowości elektronicznej).

WYŻSZY PRÓG DOCHODOWY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM 2020/2021

Dobra wiadomość dla osób otrzymujących z Funduszu Alimentacyjnego alimenty na dzieci lub ubiegających się o wsparcie z tej instytucji. Od 1 lipca 2020r. wchodzą w życie korzystne dla nich zmiany.
Dla osób uprawnionych do skorzystania z Funduszu Alimentacyjnego dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, wzrasta o 100 zł, czyli wynosić będzie 900 zł.
Wprowadzono też zasadę złotówka za złotówkę, która do tej pory w FA nie obowiązywała. To znaczy, że po przekroczeniu progu dochodowego świadczenie nie przepadnie, ale będzie obniżone o kwotę przekroczenia progu.
Do wypłaty musi pozostać jednak co najmniej 100 zł. Jeśli będzie mniej - alimenty z Funduszu Alimentacyjnego nie będą przysługiwały.
Powyższe zmiany obowiązywać będą w okresie świadczeniowym 2020/2021


OGŁOSZENIE

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) informuję, że  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy zostaje otwarty dla interesantów.
Jednocześnie należy w dalszym ciągu zachować reżim sanitarny, tj. osoby przychodzące do Ośrodka w Nidzicy powinny :
    • mieć założoną maseczkę ochronną;
    • zdezynfekować ręce płynem, który znajduje się przy drzwiach wejściowych;
    • zachować odstęp między pracownikami i innymi interesantami co najmniej 1,5 - 2 m.
Ponadto dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym  samym  czasie,  w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
Osoby, których sprawy nie wymagają osobistej wizyty w Ośrodku  proszone są o korzystanie w dalszym ciągu z systemów teleinformatycznych: e-mail, EPUAP, telefonicznie.

Dyrektor MOPS
Danuta Kamińska


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informujemy, iż w miesiącu kwietniu 2020r wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowana będzie wyłącznie na konta bankowe wskazane przez wnioskodawców oraz przekazem pocztowym na wskazany przez wnioskodawcę adres zamieszkania w dniu 20-04-2020r.


INFORMACJA!!!
NR KONTA DO WPŁAT
69 1020 3541 0000 5002 0179 4312


- USŁUGI OPIEKUŃCZE  
- OBIADY W DZIENNYM DOMU
- MIESZKANIA CHRONIONE


Wsparcie psychologiczne - koronawirus


Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora MOPS z dnia 25.03.2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19


Rekomendacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2020r.


Polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2020r.


Telefoniczna Pomoc Psychologiczna


KONTA RODZINNE NIEPODLEGAJĄCE EGZEKUCJI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że nowelizacja ustawy prawo bankowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1876 z póź. zm.) wprowadziła możliwość założenia konta rodzinnego.

Beneficjenci tut. Ośrodka mogą otwierać w bankach rachunki rodzinne, które są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji ( w tym opłat za używanie kart w bankomatach wskazanych przez bank). Na rachunek rodzinny mogą być wypłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji tj:

-świadczenia rodzinne z dodatkami,
-świadczeni wychowawcze 500+,
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
-świadczenia z pomocy społecznej.

Właścicielem konta może być tylko jedna osoba (świadczeniobiorca). Na konto rodzinne mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z wyżej wymienionych świadczeń.Konta rodzinne można założyć w dowolnym banku komercyjnym w Polsce.

Warunkiem otworzenia rachunku rodzinnego w banku jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez MOPS zawierającego numer rachunku bankowego, z którego świadczenia są wypłacane. W przypadku korzystania z różnych form pomocy w banku przedkłada się jedno zaświadczenie.


Apel Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko


Koronawirus - Informacje dla Mieszkańców


INFORMACJA

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19  informujemy, że przed budynkiem głównym MOPS przy ul. Kolejowej 5 została umieszczona  skrzynka  na dokumenty, w celu składania pism bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami .


Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji podmiotowi uczestniczącemu w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zabezpieczenie miejsc w schroniskach dla bezdomnych.


UWAGA!
OD DNIA 01 LISTOPADA 2018 R. NASTĄPIŁA ZMIANA
 INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z danymi osobowymi OD DNIA 01 LISTOPADA 2018 r.  kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: agnieszka.mikulska@szip.eu


"NIEBIESKA LINIA"
Osoby doznające przemocy mogą dzwonić do Pogotowia "Niebieska Linia" bezpłatnie i przez całą dobę – 800-12-00-02 i uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną oraz informacje o miejscach pomocy, które działają najbliżej miejsca zamieszkania ofiar przemocy.
W ofercie Pogotowia "Niebieska Linia" są także:
  • konsultacje w jęz. angielskim – poniedziałki, godz. 18.00 – 22.00
  • konsultacje w jęz. rosyjskim – wtorki, godz. 18.00 – 22.00
  • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących się jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) – poniedziałki, godz. 13.00 – 15.00
Informacja rekomendowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

INFORMACJA
INSTYTUCJE  DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 –
Tel. 89 625 29 14 (czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku)

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, ul. Mickiewicza 17 –
Tel. 89 625 02 00, 997 lub 112 z tel. komórkowych

Straż Miejska w Nidzicy Pl. Wolności 1 – Tel. 89 625 29 15  

Polski Czerwony Krzyż w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 31 47

Całodobowa bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych – 800 165 320 - osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, medycznej na terenie całego województwa  warmińsko – mazurskiego.
    W przypadku osób bezdomych przebywających w pustostanach, osób starszych, samotnych które wymagają wsparcia osób drugich zwracamy się z prośbą o bezpośredni kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Nidzicy.


Informacja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że od 1 stycznia 2017r. faktury będą wystawiane z następującymi danymi:
Nabywca:
Gmina Nidzica
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
 NIP: 984-016-15-72
Odbiorca faktury:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica

INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 29 14 (czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku)
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, ul. Mickiewicza 17 – Tel. 89 625 02 00
Straż Miejska w Nidzicy Pl. Wolności 1 – Tel. 89 625 29 15
Polski Czerwony Krzyż w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 31 47
Całodobowa bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych –  800 165 320
- osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, medycznej na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego.
W przypadku osób starszych, samotnych, które wymagają wsparcia osób drugich zwracamy się z prośbą o bezpośredni kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię: - 800 - 120 - 002
(czynną całą dobę) w tym:

  • dyżur w języku angielskim - poniedziałki w godzinach 18-22
  • dyżur w języku rosyjskim - wtorki w godzinach 18-22
  • dyżur prawny - środy w godzinach 18-22

- telefoniczne dyżury prawników - 22 - 666 - 28 - 50
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

- e-mail - niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE - dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia
(poniedziałki w godzinach 13-15)

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami - w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

  • konsultacje telefoniczne - 22 - 250 - 63 - 12 (środy w godzinach 10-13)
  • konsultacje mailowe - koordynatorzy@niebieskalinia.info

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia "Niebieska Linia" zapraszamy na stronę:
www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

Wytworzył:
Piotr Rakoczy
Udostępnił:
Piotr Rakoczy
(2003-12-22 14:00:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazny
(2020-09-08 08:22:42)
 
 
ilość odwiedzin: 1214554

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X